خروج

جیمیل خروج از تمام دستگاه | خروج از تمام دستگاه های

آیا اخیرا با ثبت نام در Gmail خود را در دستگاه های مختلف و فراموش نکنید که به خروج. در بسیاری از ما را مجبور به پرش بین کامپیوتر های مختلف برای کار و استفاده شخصی, و در حال حاضر شما به جیمیل ثبت نام می خواهید از تمامی دستگاه ها. این […]